تبلیغات
SHIMI2 - مروری به 110سال نوبل شیمی
 
SHIMI2
شنبه 28 آبان 1390 :: نویسنده : Y.D.M.E 2S.E.F

برندگان جایزه نوبل شیمی در مدت 108 سال گذشته از سال 1901 تا 2009 به شرح زیر است:

1901- ژاكوگس هنریكوس وانت هوف از هلند برای كشف قانون فشار اسموزی در محلولها

1902- هرمن امیل فیشر از آلمان برای تلاشهای در عرصه سنتز هیدروكربورها و آدنینها

1903-  ازوانت آگوست آرهنیوس از سوئد برای گسترش شیمی با تئوری درباره افتراق الكتریكی

1904- ویلیام رامسی از انگلیس برای كشف گازهای نجیب در هوا و تعیین موقعیت این گازها در جدول تناوبی

1905- یوهانس فردیریش و ویلهلم آدولف فن بایر از آلمان برای توسعه شیمی آلی و شیمی صنعتی با تلاشهایی در عرصه تركیبات هیدروآروماتیك

1906- هنری مویسان از فرانسه

1907- ادوارد باخنر از آلمان برای تحقیقاتی كه در بیوشیمی و برای كشف تخمیر غیر سلولی انجام داد

1908- ارنست راثرفورد از انگلیس / نیوزلند برای كشف وجود مواد رادیواكتیو

1909- ویلهلم اوستوالد از آلمان برای مطالعاتی كه در عرصه كاتالیزها و اصولی انجام داد كه برای حاكمیت تعادل شیمیایی و سرعت واكنش نقش بنیادی ایفا می كنند

1910- اوتو والاخ از آلمان

1911- ماری كوری از فرانسه / لهستان برای خدماتی كه به پیشرفت شیمی از طریق كشف رادیوم و پلونیوم انجام داد

1912- پل سباتیه از فرانسه برای ارائه متد هیدروژناز تركیبات آلی در حضور فلزات و ویكتور گریگنار از فرانسه برای توسعه گسترده در عرصه شیمی آلی انجام داد

1913- آلفرد وارنر از سوئیس برای كشف پیوند اتمها در مولكولها كه منجر به توسعه شیمی غیرآلی شد

1914- تئودور ویلیام ریچاردز از آمریكا برای تعیین وزن اتمی تعداد زیادی از عناصر شیمیایی

1915- ریچارد مارتی ویلستاتر از آلمان برای تحقیقاتی كه روی رنگدانه های گیاهی به خصوص كلروفیلها انجام داد.

1916 و 1917 به دلیل جنگ جهانی اول جایزه ای اعطا نشد.

1918- فریتز هابر از آلمان برای فرایند سنتز آمونیاك

1919- جایزه ای اعطا نشد.

1920- والتر هرمن نرست از آلمان برای تحقیق درباره ترموشیمی

1921- فردریك سادی از انگلیس برای تلاشهایی كه در عرصه شناخت شیمی مواد رادیواكتیو و برای مطالعاتی كه درباره منشاء و ماهیت ایزوتوپها انجام داد

1922- فرانسیس ویلیام آستون از انگلیس

1923- فریتز پرگل از اتریش برای اختراع متد میكروآنالیز مواد آلی

1924- جایزه ای اعطا نشد.

1925- ریچارد آدولف زیگموندی از آلمان برای كشف ماهیت اهمگن محلولهای كلوئیدی و برای متد توسعه شیمی كلوئیدها

1926- تئودور ازودبرگ از سوئد

1927- هاینریش اوتو ویلند از آلمان برای مطالعه درباره ساخت اسیدهای صفراوی و مواد مرتبط با آنها

1928- آدولف اوتو راینهولد وینداوس از آلمان

1929- آرتور هاردن هانس كارل آگوست از انگبیش و سیمون وان ائلرشلپین از سوئد برای تحقیقات در عرصه تخمیر قند و آنزیمهای تخمیركننده

1930- هانس فیشر از آلمان

1931- كارل بوش از آلمان

1932- ایروینگ لانگمویر از آمریكا برای مطالعات در عرصه شیمی سطوح

1933- جایزه ای اعطا نشد.

1934- هارولد كلایتون اوری از آمریكا برای كشف هیدروژن سنگین

1935- فردریك ژولیو و ایرن ژولیو كوری از فرانسه برای سنتز عناصر جدید رادیواكتیوی

1936- پطروس ژوزفیوس ویلهلموس وبی از هلند برای خدماتی كه به شناخت ساختار مولكولی از طریق مطالعه بر روی دوقطبی های الكتریك و تفرق پرتوهای ایكس و الكترونها در گازها انجام داده بود.

1937- پل كار از سوئیس برای مطالعه بر روی كاروتونوئیدها و فلاوینها، ویتامینهای A و B2 و والتر نورمن هاورث از انگلیس برای مطالعه دریاره هیدروكربورها و ویتامین C

1938- ریچارد كوهن از آلمان برای كار بروی كاروتنوئیدها و ویتامینها

1939- آدولف فردریش یوهان بوهتنادخت از آلمان برای كار بر روی هورمونهای وابسته به جنس و لاوسلاف روژیچكا از سوئیس برای كار بر روی پلی متیلن

از 1940 تا 1942 به دلیل جنگ دوم جهانی جایزه ای اعطا نشد.

1943- جورج د- هوزی از مجارستان برای كشف استفاده از ایزوتوپها به عنوان ردیاب در مطالعه بر روی فرایندهای شیمیایی

1944- اوتو هان از آلمان

1945- آرتوری ایلماری ویرتانن از فنلاند

1946- جیمز باچلر سامر از آمریكا برای كشف آنزیم هایی كه می توانند بلوری شوند. جان هوارد نوثروپ و وندل مردیت استنلی از آمریكا برای آماده ساز آنزیمها و پروتئینهای ویروسها  به یك شكل خالص بلوری

1947- رابرت رابینسون از انگلیس برای مطالعه درباره تولید ماهیت گیاهی و سنتز آلكالوئیدها

1948- آرنه ویلهلم كائورین تیزلیوس از سوئد

1949- ویلیام فرانسیس ژاكویی از آمریكا برای تحقیقاتی كه در عرصه ترمودینامیك شیمیایی به خصوص برای مطالعه رفتار مواد در دمای پایین انجام داد.

1950- اوتو پل هرمن دیلز و كورت آلدر از آلمان غربی

1951- ادوین متیسون مك میلان و گلین تئودور سیبورگ از آمریكا برای كشف شیمی عناصر با عدد اتمی بالاتر از عدد اتمی اورانیوم

1952- آرچر جان پورتر مارتین و ریچارد لارنس میلینگتون سینگ از انگلیس برای اختراع دستگاه كروماتوگرافی

1953- هرمن اشتائودینگر از آلمان غربی برای كشف در عرصه شیمی ماكرومولكولی

1954- لوئیس كارل پلینگ از آمریكا برای برای تحقیقاتی كه در عرصه كشش مولكولی و كاربردهای آن برای توضیح ساختار مواد پیچیده انجام دادند.

1955- وینسنت دو ویگناد از آمریكا برای تحقیقاتی كه درباره بیوشیمی تركیبات مهم گوگردی به خصوص سنتز هورمونهای پلی پپتیدی انجام داد.

1956- كریل نورمن هاینسلوود از انگلیس و نیكولای نیكولاوویچ سمینوف از اتحاد جماهیر شوروی سابق برای تحقیقاتی كه درباره مكانیزمهای واكنشهای شیمیایی انجام دادند.

1957- الكساندر آر. تاد از انگلیس برای كار درباره نوكلئوتید و كوانزیمهای نوكلئوتیدی

1958- فردیریك سانگر از انگلیس برای كار روی ساختار پروتئینها به خصوص انسولین

1959- یاروسلاو هریروفسكی از چكسلاواكی

1960- ویلارد فرانك لیبی از آمریكا برای توسعه متد استفاده از كربن 14 برای تعیین سن در باستان شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیك و دیگر شاخه های علم

1961- ملوین كالوین از آمریكا

1962- مكس فردیناند پروتس و جان كاودری كندریو از انگلیس برای مطالعه روی ساختار پروتئیهای كروی

1963- كارل زیگلر از آلمان غربی و جولیو ناتا از ایتالیا برای كشف در عرصه شیمی و فناوری پلیمرها

1964- دوروتی كراوفوت هاجكین از انگلیس برای تعیین ساختارهای مهم مواد بیوشیمیایی با استفاده از تكنیكهای پرتوهای ایكس

1965- رابرت بارنس وودوارد ای آمریكا برای موفقیت چشمگیری كه در سنتزهای آلی به دست آورد.

1966- رابرت سندرسون مولیكن از آمریكا برای كشش شیمیایی و ساختار الكترونیكی مولكولها از طریق مطالعه اوربیتالهای مولكولی

1967- مانفرد ایجن از آلمان غربی، رونالد جورج ریفورد نوریش و جورج پورتر از انگلیس

1968- لارس اوزانگر از آمریكا/ نروژ

1969- درك هارولد ریچارد بارتون از انگلیس و اود هاسل از نروژ برای توسعه مفهوم صورت بندی و كاربردهای آن در شیمی

1970- لوئیس فدریكو للیور از آرژانتین برای كشف نوكلئوتیدهای قندی و نقش آنها در بیوسنتزهای كربوهیدارتها

1971- جرالد هرتزبرگ از كاناد برای شناخت ساختار الكترونیكی و هندسی مولكولها به خصوص رادیكالهای آزاد

1972- كریستین بی. آنفیسن از آمریكا برای كار بر روی ریبونوكلئوآزها و استنفورد مورد و ویلیام اچ. اشتین از آمریكا برای درك اتصالات موجود میان ساختار شیمیایی و فعالیت كاتالیكی مولكول ریبونوكلئویئك

1973- ارنست اوتو از آلمان و فیشر جفریو از انگلیس

1974- پل جی. فلوری از آمریكا برای كار نظری و تجربی در شیمی فیزیك ماكرومولكولها

1975- جان واركاپ كورفورث از استرالیا/ انگلیس و  ولادیمیر پرلاگ از سوئیس برای كار بر روی استرئوشیمی واكنشهای كاتالیزه شده توسط آنزیمها

1976- ویلیام نان لیپسكومب از آمریكا

1977- ایلیا رومانوویچ پریگونژینی از بلژیگ برای تحقیق درباره ترمودینامیك غیر متعادل به خصوص توسعه تئوری ساختارهای پراكنده

1978- پیتر دی. میشل از انگلیس برای درك انتقال انرژی زیستی از طریق فرمولاسیون تئوری كیمیوسماتیك

1979- هربرت سی. براون از آمریكا و جورج ویتیگ از آلمان غربی برای توسعه استفاده از تركیبات محتوی عناصر بور و فسفر در سنتزهای آلی

1980- پل برگ از آمریكا برای مطالعات بنیادی درباره بیو شیمی اسیدهای نوكلئیك به خصوص DNA دوباره تركیب كننده ، والتر گیلبرت از آمریكا و فردریك سنگر از انگلیس

1981- كنیچی فوكوی از ژاپن و روالد هافمن از آمریكا برای توسعه تئوریهای مستقل درباره مكانیزیمهای واكنشهای شیمیایی

1982- آرون كلاگ از انگلیس/ لیتوانی برای توسعه میكروسكوپ الكترونیكی كریستالگراف و كشف ساختار بیولوژیكی پروتئین اسید نوكلئیك پیچیده

1983- هنری تاب از آمریكا برای كار بر روی مكانیزمهای واكنشهای انتقال الكترونها به خصوص فلزات پیچیده

1984- رابرت بروس مریفیلد از آمریكا برای توسعه متدولوژی سنتز شیمیایی روی یك ماتریكس جامد

1985- هربرت آی. هاوپتمن و جروم كارل از آمریكا برای موفقیتی كه در توسعه متدهای مستقیم برای تعیین ساختارهای بلوری

1986- دادلی آر. هرشبلچ از آمریكا، یوان تی. لی از آمریكا/ تایوان و جان سی. پولانی از مجارستان

1987- دونالد جی. كرام از آمریكا، ژان ماری لن از فرانسه و چارلز جی. پدرسون از آمریكا

1988- یوهان دیزنهاوفر، رابرت هابر و هارموت میخل از آلمان غربی برای تعیین ساختار سه بعدی یك مركز واكنش فوتوسنتزی

1989- سیدنی آلتمن از كانادا/ آمریكا و توماس آر. سچ از آمریكا برای كشف خصوصیات RNA

1990- الیاس جیمز كوری از آمریكا برای توسعه تئوری و متدولوژی سنتز آلی

1991- ریچارد آر. ارنست از سوئیس برای توسعه متدولوژی طیف نگاری با روزنانس مغناطیسی هسته ای با وضوح تصویر بالا

1992- رودولف ای. ماركوس از آمریكا برای تئوری واكنشهای انتقال الكترونها در سیستمهای شیمیایی

1993- كری بی. مولیس از آمریكا برای اختراع متد واكنش در زنجیره پلیمراز و مایكل اسمیت از كانادا

1994- جورج ای. اولا از آمریكا برای تحقیق درباره كربوكاتیونها

1995- پل جی. كراتزن از هلند، ماریو جی. مولینا از آمریكا/ مكزیك و فرانك شروود رولند از آمریكا برای كار درباره شیمی اتمسفر به خصوص تشكیل اوزون

1996- رابرت كورل از امریكا، هارود كرتو از انگلیس و ریچارد اسمالی از آمریكا

1997- جینز سی. اسكو از دانمارك برای كشف آنزیم بونی در تبادل سدیم- پتاسیم و پل دی. بویر از آمریكا و جان ای. واكر از انگلیس

1998- جان ای. پاپل از انگلیس برای توسعه متدهای محاسباتی در شیمی كوانتوم و والتر كوهن از آمریكا برای توسعه تئوری كاربردی چگالی

1999- احمد زویل از مصر/ آمریكا برای مطالعه درباره انتقال واكنشهای شیمیایی با استفاده از طیف نگاری در یك كوادریلیوم ثانیه

2000- آلن جی. هیگر از آمریكا، آلن جی مك دیارمید از آمریكا/ نیوزلند و هیدكی شیراكاوا از ژاپن

2001- كی. بری شارپلس و ویلیام اس. نولز از آمریكا وو ریوجی نویوری از ژاپن برای كار درباره واكنشهای اكسیداسون فعال شده توسط كاتالیزهای كایرال

2002- جان بی. فن از آمریكا و كیوچی تاناكا از ژاپن و كورت ووثریش از سوئیس برای توسعه طیف نگاری با رزونانس مغناطیسی هسته ای وو تعیین ساختار سه بعدی ماكرومولكولهای بیولوژیكی در محلول

2003- پیتر آگر و رودریك مك كنین از آمریكا برای كشف كانالهای غشای سلولی

2004- آرون سیچانور، آورام هرشكو، اریون روز از آمریكا

2005- رابرت گرابز و ریچارد اشروك از آمریكا و ایوه شائوین از فرانسه

2006- راجر دیوید كورنبرگ از آمریكا

2007- گرهارد ارتل از آلمان به پاس تحقیقاتی كه در زمینه واكنش های شیمیایی روی سطوح جامد انجام داد

2008- به اسامو شیمومورا  از ژاپن، مارتین چالفای و راجر.وای. تیسین از آمریكا  به خاطر كشف و گسترش پروتئین درخشان سبز.

2009- ونكاترمن راماكریشنان  از انگلیس، توماس ای. استیتز  از آمریكا و  آدا ای. یوناث از رژیم صهیونیستی به پاس خدماتی كه در كشف ساختار و عملكرد ریبوزمها انجام دادند.

2010-نوبل سال 2010 به «ریچارد اف. هَک»، «اِی‌ایچی نِیگیشی» و «آکیرا سوزوکی» برای «کراس‌ کاپلینگ»تعقل  گرفت

2011-نوبل سال 2011به Dan Shechtman به خاطر به خاطر ارائه اتم مدل کرستالی تعلق گرفت

نوع مطلب :
برچسب ها : مروری به 110سال نوبل شیمی،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
......................................................................................................... .........................................................................................................

پیج رنک گوگل

پیج رنک

..................................................................................... ........................................................................................
سایت خدماتی و هنری نایت اسکینابزار های وبلاگ نویسینمایشگر تاریخ به صورت فارسی
...................................................................................... ..........................................................................

.........................................................................
نمایش وضعیت در یاهو

قالب های وبلاگ

..........................................................................
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس
.................................................................